liệu có khi nào em cảm thấy thật sự hài lòng về anh, không một chút đắn đo?

liệu có khi nào em thực sự nghĩ tốt về anh được như những người em vẫn thường nhắc tên?


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s